Kathmandu
Nepal
9851221316
014465243
info@busymindintl.com
busymindinternational@gmail.com

Co-Operative Accounting Software in Nepal

Co-Operative Accounting Software in Nepal
by

Contact us 9851221316 for more information सेटअप

–          संस्थाको नाम, ठेगाना, र अन्य विवरण

–          ब्याज दर र ब्याज गणना गर्ने तरिका

–          ढिलो भुक्तानीको जरीवाना

–          जम्मा गर्ने अवधि र रकम जिक्कने अवधि

–          लाभांशको अवधि

–          लाभांश रकम भाग गरेको खातामा जान

–          जरिवानाको दर (एक मुष्ट र दिन अनुसारको फरक- फरक)

Ø  शेयर व्यवस्थापन

–          फोटो र दस्तखत सहित सदस्य दर्ता

–          एक वा सो भन्दा बढी इच्छ्याएको र हकवाला व्यक्ति हाल्न मिल्ने

–          आवश्यकता अनुशार साधारण शेयर (Normal Share), ऋण शेयर (Loan Share) र प्रमोटर शेयर (Promoter Share) छुटाउन सकिने |

–          सदस्यको शेयरलाई आवश्यकता अनुशार शेयर निष्काशन (Share Issue), शेयर सार्न (Share Transfer) र शेयर फिर्ता (Share Return) गर्न सकिन्छ |

 

Ø  बचतव्यवस्थापन (Saving Management)

–          बचतमा जति पनि प्रकार बनाउन सकिने जस्तै – साधारण बचत(Normal Saving), दैनिक बचत (Daily Saving), आवधिक बचत (Recurring Saving)  अनिवार्य बचत (Compulsory Saving),  ट्रम बचत  (Term Deposit)|

–          व्याजको गणना विभिन्न तरिकाले गर्न सकिने जस्तै – दैनिक मौज्जाद (Daily Balance) ,मासिक न्युनतम मौज्जाद (Monthly Minimum Balance) र  औसत मौज्जाद (Average Balance)|

–          बचतको प्रकार अनुसार फरक फरक ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने र सो ब्याजलाई आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समय समयमा परिवर्तन गर्न सकिने |

–          एकै बचतको प्रकारमा पनि सदस्य अनुसार व्याजदर घटाउन वा बढाउँन सकिने

–          बचतको प्रकार अनुसार कलेक्टरलाई कमिसन प्रदान गर्न मिल्ने

–          चेक बुक नम्बरिंग/ प्रिन्ट/Lock-Unlock

–          बचत खाता Close/Renew, Lock/Unlock

–          Over Draft सुबिधा

–          व्यक्तिगत खाताको सम्पूर्ण कारोबारको दैनिक/मासिक/त्रईमासिक/अर्धबार्षिक/बार्षिक गतिविधिको प्रतिवेदन

–          ब्याज गणना/ब्याज दिन/ खाता बन्द गर्न मिल्ने

–          जम्मा तथा बाकी हेर्न, कारोबारको जानकारी प्राप्त गर्न/ब्याज र लाभांश आम्दानीको हिसाब गर्न,हेर्न र प्रतिवेदन प्राप्त गर्न मिल्ने

–          अन्तरिक पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने

Ø  ऋणव्यवस्थापन(Loan Management)

–          ऋणको जति पनि प्रकार बनाउन सकिने | जस्तै – ब्यापारिक ऋण (Business loan) , शैक्षिक ऋण (Education loan) आदि|

–          ऋणको ब्याज गणना विभिन्न तरिकाले गर्न सकिने जस्तै- EMI, EPI, Flat |

–          ऋणको प्रकार अनुसार फरक फरक ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने र सो ब्याजलाई आवश्यकता अनुसार  जुनसुकै समयमा परिवर्तन गर्न सकिने |

–          एकै ऋणको प्रकारमा पनि सदस्य अनुसार व्याजदर घटाउन वा बढाउँन सकिने |

–          ऋणको जमानीकर्ता (Guarantor) वा ऋणको धितो, बचत र शेयरको रोक्का र फुकुवा गर्न सकिने

–          ऋणको हर्जना साँवामा वा  ब्याजमा वा  साँवा र ब्याजम दुवैमा वा किस्तामा मात्र सहकारीको आफ्नो नियम अनुसार लिने व्यवस्था भएको |

–          Rebate को सुबिधा भएको |

–          बचत बाट ऋण भुक्तानीको सुबिधा भएको

–          दैनिक असुल हुनु पर्ने ऋण तथा भाखा नाघेको ऋणको जानकारी

–          विभिन्न तहमा ऋणको प्रतिवेदन

 


Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *